Virksomhetsspesifikke råd for psykologer

4 personer som sitter i ring og snakker sammen

Foto: Shutterstock

Les våre råd til psykologer som driver gruppeterapi, arbeid med barn og familier, nevropsykologpraksis eller sakkyndighetsarbeid, om hvordan de kan drive sin virksomhet på en måte som følger krav til smittevern.

Disse rådene er oppdatert 07.05.2020, og vil kunne bli revidert.

Rådene fra Psykologforeningen er ment som supplement til den nasjonale veilederen  «Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én kontakt (covid-19)».

Den enkelte virksomhet er ansvarlig for å vurdere om behandlingen tilfredsstiller grunnleggende krav til smittevern. Selv om fysisk oppmøte nå er mulig, anbefales det at man vurderer om fysisk konsultasjon er nødvendig, eller om videokonsultasjon kan brukes med et forsvarlig resultat.

Fysisk kontakt eller kort avstand mellom psykologen og pasienten i visse undersøkelser stiller større krav til forsikring om at pasient og behandler ikke har symptomer. Hvis pasient eller behandler er i risikogruppe må dette vurderes nøye opp mot behovet for fysisk møte. Avstandskravet som FHI opererer med gjelder fortsatt som utgangspunkt, jf siste kulepunkt om Oppmøte og avstand i lokalene i den nasjonale veilederen.

Nedenfor omtales visse typer spesifikk praksis, men rådene kan være nyttige også i andre typer psykologtilbud. For eksempel benyttes testutstyr også av andre enn nevropsykologer, og informasjonen om testing og testutstyr under nevropsykologpraksis kan også være relevant for andre.

Gruppeterapi

For gruppeterapi gjelder de samme kravene til forsvarlig smittevern og forebygging av smittespredning. Flere virksomheter har gode erfaringer med bruk av ulike videoløsninger for gruppeterapi. For at gruppeterapi skal kunne gjennomføres på en forsvarlig måte ved fysisk oppmøte, er det viktig at anbefalingene om nødvendig avstand på venterom og terapirom ivaretas, i tillegg til de nødvendige hygienetiltak som beskrevet i Helsedirektoratets veileder.  

Psykologforeningen er kjent med at en del psykologer har kontorfasiliteter som vanskeliggjør nødvendig avstand for større grupper. Vi anbefaler derfor å nedskalere gruppestørrelse slik at nødvendig krav til fysisk avstand mellom hver gruppedeltaker, og avstand til behandler, kan ivaretas. I tillegg kan det vurderes å tilby individuell terapi i større grad til gruppedeltakere.

Arbeid med barn og familier

Folkehelseinstituttet har uttalt at barn ikke er definert som en sårbar gruppe. I land som Singapore og Sverige, hvor man ikke har stengt barnehager og skole, er det ikke rapportert utbrudd av smitte blant barn. Dette tyder på at hensynet ovenfor barn som gruppe, ikke er et argument for å avstå slikt arbeid.  Det er mindre kjent i hvilken grad barn smitter voksne.

 • Tometerskravet vil være vanskelig å gjennomføre fullt ut i praksis, og kan fravikes når psykologen anser det som forsvarlig og nødvendig.
 • Barn kan alltid ha med seg foreldre/pårørende i samme boenhet, fordi disse utgjør én smitteenhet.
 • Parterapi eller arbeid med familier som bor sammen kan gjennomføres av samme grunn. Dersom par ikke bor sammen må avstandskrav overholdes, jfr. avsnittet om gruppeterapi.

Nevropsykologpraksis

Nevropsykologer har normalt få pasienter inne hver dag, ofte bare én, så smitterisikoen er lavere i nevropsykologiske utredningspraksiser enn i vanlige behandlingspraksiser.

Når det nå åpnes for at nevropsykologer kan ha mer ordinær virksomhet, forutsetter det at tometerskravet må kunne fravikes for de deler av undersøkelsen der psykologen anser det som forsvarlig og nødvendig. Fysisk kontakt eller kort avstand mellom nevropsykologen og pasienten i visse undersøkelser, stiller større krav til trygghet om at pasient og behandler ikke har symptomer.

Tiltak før undersøkelse:

 • ring pasienten på forhånd for å forsikre at han/hun er frisk, symptomfri og ikke har vært utsatt for smitterisiko.
 • be om at pårørende i minst mulig grad blir med til/inn på kontor.
 • hente pasient ved ytterdør og følge til kontoret.
 • spørsmål om covid19-risikofaktorer gjennomgås på nytt før pasienten tas inn på kontoret.
 • covid19-info henges opp godt synlig utenfor kontoret.
 • vurder å utsette tolkeassisterte undersøkelser da det kan være vanskelig å opprettholde nødvendig avstand når tre deltar i undersøkelsen.

 Tiltak på undersøkelsesrommet:

 • pasient og psykolog gjennomfører grundig håndvask med såpe/antibac før undersøkelse.
 • pasienten minnes på å forsøke å la være å ta seg i ansiktet under undersøkelsen.
 • lang avstand opprettholdes for de deler av undersøkelsen hvor dette er praktisk gjennomførbart (intervju- spørreskjema).
 • vurder plexiglassrute fra taket til ca 10 cm fra pulten som beskyttelse mot dråpesmitte for de deler av undersøkelsen hvor man sitter nær pasienten.
 • stimuliark bør lamineres og vaskes/desinfiseres mellom hver pasient.
 • stimuliark (skyves under plexiglass og) blir liggende  på pasientens side til undersøkelsen er fullført.
 • testmateriale som terningmønster blir liggende på pasientens side til etter fullført oppgave.
 • til computeroppgaver bør pasienten tilbys latexhansker eller tastatur/mus som vaskes/desinfiseres  mellom hver pasient.
 • ved pauser bes pasienten om å hvile et stykke unna øvrig ventesone (om mulig). 
 • luft godt ut i pauser.
 • psykologen henter drikke til pasienten ved behov.
 • ved akutte symptomer på sykdom underveis (hosting, nysing el) avbrytes den nevropsykologiske undersøkelsen.

 Tiltak ved avslutning av undersøkelse:

 • benytt kontaktløs betaling dersom dette er mulig. Tørk av betalingsterminal etter hver pasient. 
 • pasient og psykolog gjennomfører grundig håndvask/antibac når undersøkelsen er ferdig.
 • pasientens arbeidsflate og stol vaskes/desinfiseres etter hver pasient.
 • vaske/desinfisere alt utstyr som pasienten har brukt i undersøkelsen.

Sakkyndighetsarbeid

Til forskjell fra de rettspsykologiske undersøkelsene i forbindelse med straffesaker og i tilsynssaker som skjer på kontor og besøksrom, foregår deler av sakkyndighetsarbeid i sivile saker ofte ikke i lokaler disponert av psykolog, men i hjemmet til den/de som utredes. Dette gjør at ikke alle rådene i den nasjonale veilederen til helsepersonell nødvendigvis passer. Samtidig er det viktig å gjennomføre disse undersøkelsene siden området innbefatter sårbare barn og familier. Sakkyndige psykologer bør kunne utføre sine arbeidsoppgaver og ivareta disse såfremt sakkyndig er frisk/ikke har koronarelaterte symptomer og ikke selv er i risikogruppe.

Hvis familien ikke har symptomer vil de alminnelige rutiner være viktige å opprettholde, som å overholde avstandskrav, unngå håndhilsning, bruk av antibac og ellers gode hygienerutiner. Vi anbefaler de samme tiltak og regler knyttet til rettspsykiatriske undersøkelser som oftere vil skje på den sakkyndiges kontor, i kriminalomsorgen (fengsler) og ved ulike institusjoner i psykisk helsevern.

Det bør vurderes om foreldrene skal samtykke spesifikt til hjemmebesøk i disse dager, på et samtykkeskjema der de opplyser om de selv eller barnet er i risikogruppe.

I tillegg til de generelle rådene og med reservasjon for de grupper som ikke bør utføre slike tjenester, kan følgende tiltak vurderes for å redusere mulig smitteeksponering ved sakkyndighetsarbeid som foregår i hjemmet til de du undersøker:

 • Hjemmebesøk skal ikke gjennomføres hvis sakkyndige eller noen i familien som skal besøkes har luftveisinfeksjon, er i karantene eller isolasjon.
 • Samtaler med parter/klienter og komparenter kan gjøres på digitale plattformer, ved hjelp av videokonferanse eller telefon. Den sakkyndige må påse at programvaren som brukes følger helsemyndighetenes krav.
 • Samspillsobservasjoner av rutinesituasjoner (spising, stell, lekselesing med mer) kan gjøres digitalt i samarbeid med foreldrene, hvis de har tilgang til egnet utstyr og har tilstrekkelig kompetanse. Hvis dette innebærer at den sakkyndige gjør opptak, må det foreligge eget samtykke til dette og opptakene må lagres i henhold til gjeldende regler.
 • Samspillsobservasjoner av spontane situasjoner/deltagende observasjon i hverdagslivet (til forskjell fra rutinesituasjoner) kan organiseres utendørs.
 • Nødvendigheten av strukturerte observasjoner (testing og spesifikke observasjoner) som krever administrering fra psykolog bør vurderes nøye. Hvis slike observasjoner skal gjennomføres, vil som oftest psykologens egne fasiliteter benyttes for å oppnå de alminnelige krav administreringen krever. I de tilfellene må psykologen følge de alminnelige råd som beskrives i rådene og veiledningen.
 • Under hjemmebesøk anbefales det at den sakkyndige ikke spiser eller drikker, ikke tar seg i ansiktet, er nøye med egen hygiene og holder avstand så godt det lar seg gjøre.

Har du spørsmål ber vi deg  sende e-post til forhandlingsavdelingen.

Her kan du lese mer medlemsrelevant informasjon om koronasituasjonen.  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.