LM16

Psykologforeningens sentralstyre 2016-2019

Rune Frøyland, Tor Levin Hofgaard og Heidi Tessand. Foto: Ole Henrik Bach

Rune Frøyland og Tor Levin Hofgaard gjenvalgt i Psykologforeningens øverste ledelse på LM2016, Heidi Tessand ny visepresident. Sjekk det nye sentralstyret.

Tor Levin Hofgaard, Oslo

Tor Levin Hofgaard

President

Stilling/arbeidssted: President i Norsk psykologforening, sekretariatet

Fartstid i SST: Fem år som henholdsvis studentrepresentant og medlem før han ble valgt til president på landsmøtet i 2007.

Jeg brenner for at samfunnet skal få tilgang til psykologers brede kompetanse, både i og utenfor Norge. Da blir det en viktig oppgave å finne ut hvordan vi kan anvende faget på nye måter og i nye kontekster. Det forutsetter tett dialog med den som har nytte av våre kunnskaper og ferdigheter.

I 2017 vil Stortinget etter planen vedta loven som sikrer psykologkompetanse i alle kommuner. Jeg gleder meg til oppgaven med å sikre kommunepsykologene et solid rammeverk, både når det gjelder faglig innretning og finansiering frem til 2020, da psykologer skal være på plass i alle kommuner. Vi må samtidig få på plass et godt tillitsvalgapparat og gode nettverk for kommunepsykologene.

Arbeidet for å realisere Stortingets vedtak om en helhetlig strategi for barn og unges psykiske helse blir en viktig drivkraft de neste tre årene. Strategien må fylles med innhold, vårt hovedsatsingsområde vil være et viktig utgangspunkt.

Etter tre perioder ser jeg fortsatt på det å være president i Psykologforeningen som en tilstand mer enn som en jobb. Vi er en organisasjon med gode tradisjoner for å sette oss mål som vi også klarer å nå, og jeg vil gjerne være med i fortsettelsen.

Rune Frøyland, Akershus

Rune Frøyland

Rune Frøyland

Visepresident, lønn og arbeidsmarked

Stilling/arbeidssted: Sjefpsykolog Østbytunet behandlingssenter, Psykisk helsetjeneste for barn og unge, Lørenskog i Akershus

Fartstid i SST: Siden 1985

Jeg er opptatt av at vi må forfølge helseministerens lovnad om mer bruk av avtalespesialister og dermed en utvidelse av ordningen med offentlig finansierte privatpraktiserende psykologer. Vi trenger dobling av antallet. Privatpraktiserendes tilbud er godt likt av pasienter.  Ministeren må følges opp på lovnaden om lovfesting av psykologer i kommunehelsetjenesten;det er svært viktig å få på plass en lavterskel psykologtjeneste. Psykologer må kunne forholde seg aktivt til pasienters arbeidsliv bl.a ved å kunne syke- og friskmelde egne pasienter. Vårt krav om sykemeldingsrett må tas opp igjen.

Foreningens forhandlingsposisjon og apparat av tillitsvalgte er viktig å holde ved like bl.a ved aktiv medvirkning i Akademikerne og ved arbeid for å fortsette lokal lønnsdannelse. Det er spenning knyttet til hvordan nytt forhandlingssystem i staten kan øke vår forhandlingskraft og bidra til bedre betingelser bl.a på universitetssektoren som er urimelig lavt lønnet. Lønn i sykehussektoren må fortsatt utvikles som driver av psykologlønn.

Heidi Tessand, Akershus (NY)

Heidi Tessand

Visepresident, fag og profesjon

Stilling/arbeidssted: Prosjektleder “Stillasbyggerne” – samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenesten og spesialisthelsetjenesten, BUP Øvre Romerike, Ahus.

Jeg brenner for å ruste opp psykiske helsetjenester i kommunene. Altfor mange spesialisthelsetjenester fungerer som generalisthelsetjenester fordi de må løse kommunenes oppgaver. Antall årsverk til psykisk helsearbeid i kommunen har gått ned mellom 2007 og 2015 i en tid der «alle» snakker om å styrke innsatsen.

Jeg er opptatt av å få på plass en helhetlig strategi for psykisk helse som både omfatter helsefremming, forebygging og behandlingstiltak. Det meste av opprustningen må skje utenfor tjenestenivå, der folk lever sine liv.

Vi trenger tiltak som forebygger skjevutvikling hos barn og unge. Slike tiltak omfatter både fattigdomsreduksjon og mobbeprogrammer, men også utvikling av gode nærmiljøer, fritidsaktiviteter og et inkluderende arbeidsliv. En overordnet strategi må inneholde hele konteksten som barna lever sine liv i. Gode barndommer sannsynliggjør friskere voksne

Aina Holmén, Oslo

Aina Holmén

Styremedlem

Stilling/arbeidssted: Seniorrådgiver i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse.

Fartstid i SST: 2009-2013 visepresident med ansvar for fag- og profesjonspolitikk, fra 2013 medlem.

Jeg brenner blant annet for arbeidet med menneskerettigheter, og hvordan psykologer kan bidra til å holde menneskerettighetsperspektivet oppe i sitt daglige arbeid med mennesker blant annet innen psykisk helsevern.

Jeg er også opptatt av at foreningen skal ha en aktiv og offensiv forskningspolitikk og arbeide for økt finansiering av psykologisk forskning, i tillegg til at det bør være attraktivt og gjennomførbart for psykologer å tilegne seg forskerkompetanse.

Det bør opprettes flere stillinger ved universiteter og forskningsinstitusjoner som er koblet til helseforetakene og andre psykologarbeidsplasser for å sikre kontakt og samarbeid mellom akademia og behandlingsstedene. Psykologforeningen bør være en attraktiv fagforening for psykologforskere.  

Jeg er i tillegg opptatt av spesialistutdanningen for psykologer, og hvordan den kan utvikles så fleksibel og relevant som mulig.

Kjetil Kaasin, Telemark

Kjetil Kaasin

Styremedlem

Stilling/arbeidssted: Psykologspesialist akuttpsykiatriske avdeling, ungdomspsykiatrisk senter og DBT TEAM, Sykehuset Telemark HF. 

Fartstid SST: Én periode som vara, fire som medlem

Jeg brenner for at foreningen skal stå best mulig rustet til å møte både psykologfaglige og fagforeningspolitiske utfordringer i årene som kommer. Vi må sørge for at Psykologforeningens sekretariat er rigget til å fortsette sitt gode, politiske påvirkningsarbeid og til fortsatt innsats for at psykologer får gode arbeidsbetingelser og lønnsvilkår

I neste landsmøteperiode blir det særlig viktig å sørge for en trygg landing av vårt langvarige arbeid for å gi psykologer innpass i den kommunale helsetjenesten. Denne satsingen handler både om å sørge for at reformen blir gjennomført med et trygt økonomisk fundament og at kommunepsykologen får gode rammebetingelser og utviklingsmuligheter. Kommunepsykologer blir viktige og nære samarbeidspartner for spesialisthelsetjenesten og vil sørge for at vi nærmer oss målet om helhetlige og koordinerte helsetjenester.

Ragnhild Stokke Røed, Vestfold

Ragnhild Stokke Røed

Styremedlem

Stilling/arbeidssted:Seniorrådgiver/ psykologspesialist ved Statens barnehus Sør-Øst politidistrikt 

Fartstid i SST: siden 2013

Jeg er opptatt av vår profesjonslæring fra universitetsstudiet, i spesialiseringen og gjennom hele yrkeslivet. Et aspekt ved det er forskning og fagutvikling både på læringsstedene og i klinikken. Jeg brenner også for selvivaretakelse og ordninger som veiledning og kollegastøtte.

Innenfor barn og unge retter vi oppmerksomheten mot forebygging med hovedsatsningsområde vårt. Det er etter mitt hjerte. Det er viktig for skole og barnehage å tenke psykisk helse og ha kunnskap nok til å kunne se tegn på uhelse og trekke inn andre hjelpeinstanser ved behov. Innunder denne paraplyen hører også de særlig sårbare barna og familiene. 

Spesielt vil jeg trekke fram barns rettigheter og rettssikkerhet når de trenger hjelp av barneverntjeneste, spesialisthelsetjeneste og f.eks. politi og statens barnehus både på individ- og systemnivå. 

Britt Randi Hjartnes Schjødt , Hordaland

Britt Randi Hjartnes Schjødt

Styremedlem

Stilling/arbeidssted: Spesialrådgiver seksjon for helse og omsorg Bergen kommune, Byrådsavdeling for helse og omsorg

Fartstid i SST: Siden 2013

Jeg brenner for at psykologer skal komme i posisjon til å bli sentrale bidragsytere i kommunene for å

  • Utvikle trygge og inkluderende lokalsamfunn. I slike lokalsamfunn er barnehager, skoler, arbeidsplasser og offentlige institusjoner helsefremmende og forebyggende arenaer som bidrar til både utjevning av sosial ulikhet og til trivsel og livskvalitet i befolkningen.
  • Utvikle tilbud om tidlig og virksom psykisk helsehjelp for barn, ungdom, voksne og eldre på lik linje med hjelp for fysiske plager. Utvikling, læring, helse og omsorg bør bli sett i en helhetlig sammenheng. Hjelpetjenestene skal være tverrfaglige og samlokaliserte og medvirkning og tilbakemelding fra klientene og deres familier/pårørende skal etterspørres.
  • Utvikle arenaer for tverrfaglig lærings- og mestringsarbeid gjort tilgjengelig for mennesker med ulike typer kroniske, langvarige og sammensatte fysiske og psykiske hjelpebehov. Også disse tjenestene skal være tverrfaglige og medvirkning og tilbakemelding fra klientene og deres familier/pårørende skal etterspørres.

Ingvild Gregersen, Vestfold (NY)

Ingvild Gregersen

Styremedlem

Stilling/arbeidssted: Psykologspesialist i Poliklinikk rus og avhengighet, Søndre Vestfold DPS, Sykehuset i Vestfold.

Jeg er opptatt av gode og kvalitetssikrede tjenester i spesialisthelsetjenesten. Som foretakstillitsvalgt i sykehus, har jeg jobbet for å sikre spesialisttilgang for pasienter i alle faser av behandlingen. Jeg har vært opptatt av å ivareta vår autonomi som ansvarlige fagpersoner i spesialisthelsetjenesten i møte med behov for standardisering av behandling og pasientforløp, samtidig som jeg mener vi må bidra til å finne måter å måle og sikre kvalitet i behandlingen pasientene tilbys. Vår deltakelse som fagpersoner er også viktig tidlig i organisatoriske endringsprosesser, og jeg er opptatt av at vi er med på å sørge for å videreutvikle gode tilbud til dem som er avhengig av våre tjenester. 

Vi har en jobb å gjøre for å motivere psykologer til å ta jobb i kommunen. Lovfesting av psykologer i kommunen er en seier for brukere av førstelinjetjenestens psykiske helsetilbud, og vi må bidra til at også tilbudet innen psykisk helse på dette tjenestenivået kvalitetssikres. Den forestående «eldrebølgen» vil utfordre oss. Bedre helsetjenester gir høyere levealder for mennesker med alvorlige lidelser, også i kombinasjon med rusavhengighet. På dette feltet vil det være behov for å tenke gode, sammensatte tjenester som ivaretar psykisk helse i et livsløpsperspektiv.

Arnhild Lauveng, Akershus (NY)

Arnhild Lauveng

Styremedlem

Stilling/arbeidssted: Phd-student, FoU-avd, AHUS /seniorrådgiver hos Erfaringskompetanse.no, forfatter

Jeg er generelt svært opptatt av tilbudet som gis til pasienter med langvarige og sammensatte lidelser. Det inkluderer behovet for å finne gode, faglige alternativer til tvang i psykisk helsevern, men også behandling, rehabilitering og omsorgstilbud. Jeg er opptatt av at psykologer i langt større grad tar i bruk verktøykassa de har til disposisjon for å kunne vurdere spente situasjoner og velge andre løsninger enn tvangsinngrep.

Psykologer er i en unik situasjon med sin dybdekunnskap om hva som skal til for å skape gode relasjoner. De vet at tillit til behandler er en forutsetning for å bli bedre. De vet hva som skal til for å motivere enkeltpersoner, hva som skal til for å skape trygghet og forutsigbarhet, hva som skal til for å roe ned en kaotisk situasjon.

Jeg brenner for et behandlingsapparat som i større grad enn i dag tar utgangspunkt i pasientenes hverdagsliv. For et behandlingsapparat som er mer fantasifullt, i større grad klarer å friste pasienten med noen de virkelig ha lyst til, som gir en positiv inngang til å bygge gode relasjoner og tillit, og som tar brukermedvirkning og individuell tilpasning på alvor. Da vil vi komme i en helt annen posisjon til å skape endringen vi ønsker. 

Else-Marie Molund, Troms (NY) 

Else-Marie Molund

Styremedlem 

Stilling/arbeidssted: Enhetsleder ved poliklinikk for voksne Tromsø og Storsteinnes.

Jeg brenner for å påvirke lokalpolitikere til å få økt kunnskap om psykisk helse og også til å satse mer på psykisk helsehjelp.

Jeg er opptatt av hvordan psykisk helsevern og tverrfagligspesialisert rusbehandling (TSB) utvikler seg, av rammene tjenestene befinner seg i og generelt av kvaliteten på psykiske helsetjenester.

Jeg har brukererfaringer fra flere ulike tjenester gjennom en sønn med utviklingshemming. Disse erfaringene har bidratt til at jeg er blitt spesielt opptatt av betydningen av brukermedvirkning og erfaringskompetanse. Jeg har skrevet flere kronikker, debattinnlegg og blogginnlegg om disse temaene. 

Anders Hovland, Hordaland (NY)

Anders Hovland

1. vara

Stilling/arbeidssted: Forskningsleder ved Solli DPS siden (60 prosent), klinisk psykolog ved Solli DPS (40 prosent), førsteamanuensis ved Institutt for klinisk psykologi, UiB (20 prosent). 

Som vara i sentralstyret vil jeg ta med meg min bakgrunn fra klinisk forskning. Psykologer har et svært godt utgangspunkt for å bidra til god og pasientnær forskning. Slik forskning vil være med på å forme vår fremtidige praksis som psykologer. Jeg vil derfor ha fokus på at Psykologforeningen skal arbeide for at psykologer kan utforme og gjennomføre gode behandlingsstudier, til beste for pasientene. 

Jeg vil også være opptatt av at foreningen skal ivareta og representere medlemmenes interesser på best mulige måte, både som fagfellesskap, part i arbeidslivet og som profesjonsutøvere. Det er derfor viktig at foreningen stadig har fokus på å sikre at den representerer medlemmenes ønskemål og prioriteringer i så stor grad som mulig.

Rudi Myrvang, Oslo (NY)

Rudi Myrvang

2. vara

Stilling/arbeidssted: Psykolog/daglig leder i Consummatum AS

Jeg ønsker å bidra til at Norsk psykologforening tar organisasjonspsykologien på alvor, og representerer organisasjonspsykologene på en god måte. Det organisasjonspsykologiske feltet har en naturlig plass innenfor psykologien, og jeg ønsker å bidra til at psykologene beholder sin posisjon.

Det satses på at psykologer skal ut i kommunene og inn i lederstillinger samtidig som det utdannes psykologer uten kompetanse innen organisasjon og ledelse. Dette er uheldig, da det legger begrensninger for psykologenes bidrag til å sikre god ledelse, effektive tverrfaglige team og gode måter å organisere arbeidet på. Foreningen bør derfor arbeide aktivt for å få organisasjonspsykologi inn på profesjonsstudiet igjen. 

Videre brenner jeg for at Psykologforeningen kommer masterne i organisasjonspsykologi i møte. Situasjonen i dag, med et stort antall mastere og et lite antall psykologer innen feltet, vil på sikt medføre at psykologene mister fagfeltet. Løsningen ligger i samarbeid og aksept for masternes kompetanse, ikke steile fronter. 

Dag Kristian Stormbo, Sør-Trøndelag (NY)

Dag Stormbo

3. vara

Stilling/arbeidssted: Tiller DPS, gruppepoliklinikken (permisjon fra lederfunksjon ifm verv som foretakstillitsvalgt)

Psykologforeningen er en fantastisk bra organisasjon, både som fagforening og faglig forening. Jeg ønsker å bidra på begge felter. Vi ser hvordan viktige arbeidsgivere presser på for å svekke våre tariff- og arbeidstakerrettigheter. Her er samarbeid innen Akademikerne viktig, men også samarbeidet med alle andre fagforeninger og krefter som ønsker å bevare den norske samarbeidsmodellen i arbeidslivet.

Faglig sett må vi videreføre arbeidet med å utvikle best mulig praksis, i helsetjenesten og alle andre tjenester hvor psykologer arbeider.  Vi må også jobbe for at alle grupper som har nytte av våre tjenester, skal få nødvendige tilbud.

Lavterskel/kommunesatsningen må videreføres. Det er en skam at medisiner fortsatt er eneste tilbud mange fastleger kan formidle til personer med milde/moderate angst og depressive plager.

Eldrid Robberstad, Rogaland (NY)

Eldrid Robberstad

4. vara

Stilling/arbeidssted: Psykologspesialist i Familiesenter, Barn-, unge- og familietjenesten i Sola kommune.

Jeg brenner for rollen som psykolog i kommunen.  Dette innebærer et spenningsfelt mellom forventninger fra sentralt hold, via arbeidsgiver og kollegaer, til møtet med hver enkelt bruker. Som kommunepsykolog er det en utfordring å være forskjellig nok og lik nok andre faggrupper som man jobber sammen med i et team.

Jeg brenner for å bidra til gode oppvekstforhold for barn og psykiske helsetjenester for folk flest der de «bor og lever» med brukeren i fokus (brukermedvirkning). Og å finne veien til rett hjelp til rett tid.

Jeg brenner for å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig slik at andre hjelpere bedre kan stå i det som er sitt, og familier bedre kan hjelpe seg selv i den livssituasjonen de befinner seg i.  

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.