Ny forskrift om pasientjournal

Hender på tastatur

Fra 1. juli 2019 gjelder ny forskrift som tydeliggjør journalføringsplikten og skal bidra til at pasientjournalen omhandler pasientens behov for helsehjelp.

Alle som yter helsehjelp har plikt til å føre journal etter helsepersonelloven §§ 39 og 40. Den nye pasientjournalforskriften skal gjøre plikten tydeligere og sørge for at pasientjournalen omhandler pasientens behov for helsehjelp. 

Et annet viktig punkt er at helsepersonell raskt og effektivt skal ha tilgang til nødvendige og oppdaterte pasientopplysninger uavhengig av hvor pasienten tidligere er behandlet. Samtidig skal personvernet ivaretas. 

Den nye forskriften vil i større grad være tilpasset en digitalisert hverdag, pasientjournalloven fra 2014 og EUs personvernforordning. 

Forskriften har følgende hovedinnhold:

  • krav til journalføring og journalens innhold
  • presisering av dataansvarlig
  • nærmere regler om pasientinnsyn
  • krav til tilgangsstyring
  • retting og sletting av journalopplysninger
  • generelle systemkrav og krav til loggføring
  • behandling av journaler ved opphør av virksomhet
  • tilintetgjøring etter digitalisering

Forskrift 17. desember 2014 nr. 1757 om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter foreslås opphevet og enkelte av bestemmelsene innarbeides i den nye forskriften. Samtidig er reglene om tilgang til helseopplysninger internt i en virksomhet og mellom virksomheter harmonisert.

Videre er det tatt inn en ny bestemmelse hvor dataansvar presiseres i samsvar med EUs personvernforordning. 

Journalføring og kommunikasjon av helseopplysninger mellom personell og virksomheter skal som hovedregel skje elektronisk. 

Regler som følger av EUs personvernforordning, helsepersonelloven og pasientjournalloven er i hovedsak ikke gjentatt i forskriften. Personvernforordningen artikkel 35 om vurdering av personvernkonsekvenser, artikkel 32 om sikkerhet og artikkel 34 om underretning til den registrerte om personvernbrudd er eksempler på sentrale regler i personvernforordningen, som ikke er gjentatt i forskriften.

Emneord: journal

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.