Lovfesting skal sikre forsvarlige tjenester

Psykologforeningen mener begrunnelsen for lovfesting av psykolog i kommunale helse- og omsorgstjenester langt på vei er den samme som i psykisk helsevern: Forsvarlighetskravet gjør seg sterkt gjeldende begge steder.

Både lege og psykolog er lovpålagt kompetanse i lov om psykisk helsevern. Det er en forutsetning for å oppfylle kravet til forsvarlighet i psykisk helsevernloven. Psykologforeningen mener at lovfesting av psykolog er like nødvendig i kommunale helse- og omsorgstjenester.

Tydeligere ansvar

– Nå kommunene er gitt tydeligere ansvar for undersøkelse og behandling av mennesker med lettere psykiske lidelser, er det viktig at myndighetene legger til rette for høy kompetanse. Det er en forutsetning for at befolkningen får den tjenestekvaliteten de har krav på, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Forsvarlighetskravet er et viktig argument for lovfesting i dokumentet som Psykologforeningen nå har oversendt Helse- og omsorgsdepartementet. Dokumentet inneholder en omfattende begrunnelse for hvorfor kommunale psykologtjenester bør være lovpålagt og vil være utgangspunkt for den dialogen foreningen nå innleder med helsemyndighetene.

Last ned dokumentet: Lovfesting av psykologer i revidert lov om kommunale helse- og omsorgstjenester 

I dagens lov om kommunale helse- og omsorgstjenester er det bare fastlegeordningen og kommunelegefunksjonen som er hjemlet i loven. For øvrig gjelder profesjonsnøytralitet, noe helseminister Bent Høie ved flere anledninger har sagt han vil endre på. Anledningen byr seg i forbindelse med primærhelsemeldingen som regjeringen har varslet i løpet av 2015.

Økte oppgaver

Hofgaard mener behovet for lovfesting følger av det omfattende ansvaret kommunene har for forebygging, undersøkelse og behandling og rehabilitering av mennesker med lettere og alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser. 

Han påpeker at kommunenes oppgaver har økt de siste årene og dermed også behovet for kompetansen. Det skyldes flere forhold, blant annet at tiden pasientene er innlagt i sykehus, har gått ned, og at pasientbehandlingen ved DPS´ene avsluttes tidligere. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.