Koronavirus og rett til ferie

Mann i hengekøye foran vann

Foto: Shutterstock

Flere arbeidsgiverorganisasjoner har bedt om endringer i ferieloven på grunn av koronasituasjonen. Arbeids- og sosialdepartementet har konkludert med at ferieloven har fleksibilitet nok til å møte disse utfordringene.

Departementet vil derfor ikke endre loven, men oppfordrer partene til dialog og inngå avtaler om unntak som de finner nødvendig.  

Endring av fastsatt ferie

Mange lurer på om arbeidsgiver kan endre ferien som allerede er fastsatt, som følge av koronasituasjonen. Utgangspunktet for denne problemstillingen må tas i Ferieloven § 7 nr. 3 som regulerer i hvilke tilfeller arbeidsgiver kan endre tidspunktet for fastsatt ferie:  

«Arbeidsgiver skal på forhånd drøfte spørsmål om endring med arbeidstaker. Arbeidstaker har rett til å la seg bistå av en tillitsvalgt under drøftingen. Under drøftingen plikter arbeidstaker å gi opplysninger om merutgifter som vil bli krevet erstattet. Tiden for ferieperiode som arbeidstaker har mottatt underretning om, kan endres av arbeidsgiver hvis det er nødvendig på grunn av uforutsette hendinger. Slik endring kan bare foretas når avvikling av den fastsatte ferien på grunn av uforutsette hendinger vil skape vesentlige driftsproblemer, og det ikke kan skaffes stedfortreder.» 

Utgangspunktet er at fastsatt ferietid er bindende for både arbeidsgiver og arbeidstaker. Slik reglene er å forstå, skal det i en normalsituasjon ganske mye til før arbeidsgiver ensidig kan endre tidspunktet for ferien. Det må foretas en konkret vurdering av om vilkårene for endring er oppfylt. Det er ikke tilstrekkelig at det har skjedd noe uforutsett, det må i tillegg være slik at ferieavviklingen vil skape vesentlige driftsproblemer. 

"

arbeidsgiver bør legge til rette for at den ansatte skal kunne utsette ferien i en slik situasjon

"

Det er også et vilkår at det ikke er mulig å skaffe stedfortreder og at det er drøftingsplikt i forkant av beslutningen. Koronaviruset vil kunne være en slik uforutsett hendelse som etter en konkret vurdering kan gi arbeidsgiver rett til å endre allerede fastsatt ferie. 

Ved endring av fastsatt ferie må arbeidsgiver dekke den ansattes dokumenterte merutgifter, forutsatt at arbeidstaker opplyser om disse utgiftene under drøftelsen av saken. Det er verdt å merke seg at bestemmelsen ikke er til hinder for at partene frivilling avtaler å endre ferietidspunktet.   

Kun arbeidsgiver har rett til å endre ferie

En annen problemstilling som kan oppstå er at arbeidstakere selv ønsker å endre sine ferieplaner, for eksempel som følge av korona og reiseforbud. Ferieloven gir ikke en generell adgang til å endre tidspunktet for ferie fra arbeidstakerens side. Etter ferieloven er det kun arbeidsgiver som har adgang til å endre fastsatt ferie. Arbeidstaker vil derfor ikke kunne kreve å jobbe i den perioden hvor ferien allerede er fastsatt.  

Selv om det er opp til arbeidsgivers styringsrett å akseptere utsettelse av ferie i et slik tilfelle, mener vi at arbeidsgiver bør legge til rette for at den ansatte skal kunne utsette ferien i en slik situasjon. En arbeidsgiver som ikke ønsker å imøtekomme kravet om endring av ferietidspunkt, bør fremlegge en saklig grunn for dette.  

Reiseforbud for helsepersonell 

I midten av mars ble det forbudt for helsepersonell som driver pasientbehandling å dra til utlandet. Det ble da varslet at helsepersonell vil få dekket tap og utgifter som ikke dekkes av private forsikringsselskaper. Merk at krav må fremsettes før 1. desember 2020.  

Helseberedskapsloven 

Helseberedskapsloven ble satt i kraft fra og med fredag 6. mars, og fullmaktene etter denne loven ble delegert til Helsedirektoratet. Etter helseberedskapsloven kan arbeidsgiver også beordre deg på jobb. Beordringsadgangen gjelder uavhengig av allerede oppsatt ferie. Ta kontakt med forhandlingsavdelingen om dette skjer på din arbeidsplass.  

Ferie for permitterte 

Koronakrisen har medført at mange arbeidstakere har blitt permitterte. Med unntak av blant annet lønns- og arbeidsplikten, består arbeidsforholdet under permittering. Hovedregelen er derfor at ferien skal avvikles som vanlig selv når man er permittert. Dette gjelder også allerede avtalt ferie. I de ukene arbeidstakeren har ferie, skal vedkommende ha feriepenger fra arbeidsgiver i tråd med bestemmelsene i ferieloven. Utbetaling av dagpenger under permittering skal stoppes i denne perioden. Dette gjennomføres ved at arbeidstakeren melder fra om ferieperioden på meldekortet til NAV. I den grad arbeidsgiver ikke utbetaler feriepenger grunnet manglende likviditet har ikke arbeidstaker plikt til å ta ferie. Vi antar at dette neppe gjelder særlig mange virksomheter som har ansatt psykologer. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.