Hvordan henvise?

Fra 1. juli 2015 fikk psykologer adgang til å henvise pasienter til psykisk helsevern og rusbehandling. Hva bør henvisningen inneholde? 

Psykologer kan henvise til relevant spesialisthelsetjeneste og psykisk helsevern (inkludert avtalespesialister og nevropsykologisk utredning). 

Last ned lovendringer i folketrygdloven her.

Last ned endringer i forskrift om godtgjørelse av utgifter til poliklinisk helsehjelp (§2)

Det foreligger ingen formell formkrav fra helsemyndighetene om hvordan en henvisning skal være utformet, men BUP og Helsedirektoratet har utviklet  et felles skjema som brukes   og Helfo har  et generelt skjema for henvisning til spesialist

Gå til informasjon om reformen på Helse- og omsorgsdepartementets nettside.

Gå til informasjon om endringer av psykologforskriften på Helfo.no

Ulike rutiner

DPS, BUP eller TSB-institusjoner kan ha ulike rutiner og ønsker om innhold i henvisningen. Vi anbefaler at du forhører deg med behandlingsstedet du skal henvise til.

Nedenfor finner du en mal for hvilke nødvendige opplysninger Psykologforeningen mener henvisning til spesialisthelsetjenesten bør inneholde.  Dette for at mottaker skal kunne foreta en god nok vurdering av henvisningen og for å sørge for at det ikke oppstår forsinkelser i vurderingsprosessen. En henvisning skal inneholde opplysninger som er nødvendige og relevante. 

Resultatet av spesialisthelsetjenestens vurdering skal sendes pasient og henviser sammen med fastsatt time.  

Prioriteringsveilederne er retningsgivende

Prioriteringsveiledere er retningsgivende for den vurdering som foretas av Spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder for hvert område:

Utover øyeblikkelig hjelp kan pasienten selv bestemme hvor hun ønsker at helsehjelpen skal gis.

Det vil i mange tilfeller være aktuelt at henvisende psykolog gir råd til pasienten om valg av behandlingssted.

Dersom pasienten får avslag på sin søknad kan hun eller psykologen  klage til Fylkesmannen  , klagen sendes via sykehuset.

 

Mal for opplysninger henvisningen bør inneholde

Personopplysninger

  • Navn, adresse, fødselsnummer, telefon
  • Nærmeste pårørende inkludert barn
  • Fastlege
  • Når barn/ungdom henvises må der i tillegg fremkomme navn -   på foresatt og hvem som har foreldreansvar, hvem de bor     hos, søsken, hvilken skole/barnehage de går på
  • Barn over 16 år skal som hovedregel selv gi samtykke (link  pas. rettloven § 4.4)

Hastegrad (ø-hjelp/akutt, avrusning, poliklinikk, døgn) og bestilling (utredning og/eller behandling og evt. hvordan).

Hva aktualiserer en henvisning nå?
 

Tilstandsbildet nå (obs særlig alvorlig psykisk lidelse, vold, suicid, rus

  • Symptomer
  • Funksjon
  • Tentativ diagnose

Behandling hos henviser (utredning, undersøkelser, behandling og resultatet av disse)

Bakgrunnsopplysninger

Sykehistorie inkludert tidligere behandling

Medisinske og medikamentelle opplysninger som pasient har oppgitt *

Pasientens ressurser, ønsker og behov

Annen pågående behandling

Behov for tolk

Andre hjelpeaktører nå (barnevern, nav, boligkontor, familiekontor).

Hvor omfattende de ulike punktene bør beskrives vil avhenge av hvor mye kunnskap henviser har om pasienten og dennes situasjon, og hva som må anses som «nødvendige og relevante» opplysninger for mottager av henvisningen.

Der det i henvisningen vil være riktig å inkludere svært sensitive opplysninger, bør det drøftes med pasienten hvorledes dette skal formuleres.

 

* Psykologer skal ikke gjøre konkrete vurderinger av medisinske forhold. Imidlertid vil det være relevant for mottaker av henvisning å få opplysninger pasienten oppgir om egen somatiske helsetilstand. Relevante opplysninger kan være om fastlege eller annet medisins personell har utredet/vurdert pasienten, om pasienten bruker medisiner eller om pasienten oppgir somatiske plager knyttet til sin lidelse. 

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.