Statsbudsjettet 2020

Et budsjett som ikke tar psykisk helse på alvor

Stortinget

- Jeg savner tydelige prioriteringer fra regjeringen, spesielt evne til å adressere de store behovene i spesialisthelsetjenesten, sier Psykologforeningens president Tor Levin Hofgaard.

Den gylne regel, kravet om å prioritere tverrfaglig spesialisert rusbehandling og psykisk helsevern høyere enn somatikk, fortsetter i neste budsjettperiode. Hofgaard er ikke veldig optimistisk av den grunn.

- Vi har jo tidligere sett hvordan den gylne regel ikke blir oppfylt av helseforetakene. Våre medlemmer rapporterer om sterkt press på de psykiske helsetjenestene, og må avslutte pasienter for tidlig for å nå helsepolitiske mål. Det er lite som tyder på at budsjettet tar denne situasjonen på alvor.

Tilskuddsordningen for psykologer innlemmes i kommunerammen

- Tilskuddsordningen har vært avgjørende for å få kommunene til å ansette psykologer, men det er fortsatt en lang vei å gå. Dessuten vet vi at mange kommuner som allerede har ansatt, vil slite med å opprettholde stillinger etter at tilskuddet forsvinner. At regjeringen har bestemt seg for å flytte midlene over i rammen, er å avbryte en satsning før den er i mål, sier Hofgaard.

Positivt med tidlig innsats for barn og unge

Et av lyspunktene i budsjettet er at regjeringen er tydelige på at kommunene skal prioritere tidlig innsats i barnehager og skoler.

- Dette er jo i tråd med vårt hovedsatsningsområde og det er bra at regjeringen nå sier at kommunene skal prioritere innenfor de frie inntektene. Så gjenstår det å se om kommunene leverer, sier Hofgaard.

De siste årene har regjeringen vedtatt en rekke strategier og planer for psykisk helse. Resultatet er «Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019-2024)», som skal behandles på Stortinget i høst. Fortsatt er det flere store ord enn tydelige prioriteringer.

- Det begynner å bli mange planer, og det var høye forventninger til avslutningen med en økonomisk forpliktende opptrappingsplan for barn og unge. Men med mindre noe skjer i behandlingen utover høsten, ender dette i et mageplask, sier Hofgaard.

Hovedpunkter, endringer i budsjettforslaget kontra saldert budsjett 2019:

 • Innenfor Helse- og omsorgsdepartementet foreslås samlet om lag 10,9 mrd. kroner, eller 5,2 pst., mer enn i saldert budsjett 2019. Bevilgningsforslaget skal gi rom for å øke pasientbehandlingen med om lag 1,5 pst. (0,2pst justert for demografi) neste år fra anslått aktivitetsnivå i 2019.
 • Regjeringen foreslår å innlemme 211,6 millioner kroner i kommunenes overføringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Årsaken er at kommunene fra 1. januar 2020 er pålagt å ha psykologkompetanse.
 • Av regjeringens forslag til vekst i kommunesektorens frie inntekter foreslås:
  • 400 millioner kroner til tidlig innsats i skolen
  • 150 millioner kroner til et bedre tilbud til rusavhengige
 • Styrke innsatsen til inkluderingsdugnaden med om lag 50 millioner kroner i 2020.
  • Hvorav individuell jobbstøtte styrkes med 10 millioner kroner. Målgruppen er personer med psykiske helseplager eller rusproblemer.
 • Øke barnetrygden for alle barn opp til fylte seks år med 300 kroner i måneden fra 1. september 2020.
 • Fra høsten 2019 er toåringer fra familier med lav inntekt inkludert i ordningen med gratis kjernetid i barnehage.
 • 11,3 millioner kroner ekstra, totalt 18,3 millioner kroner, til en tilskuddsordning der frivillige og ideelle organisasjoner og private aktører kan søke om midler til å iverksette tiltak for å forebygge og redusere ensomhet blant unge og eldre.
 • 60 millioner kroner til forsøk med fritidskort. Målet med en slik ordning er at flere barn og unge skal delta i fritidsaktiviteter.
 • 5 millioner kroner til utvikling av lokale integreringstiltak som også ivaretar behov for psykisk støtte.
 • 5 millioner kroner til helsefaglig personell ved avrusningsenheten ved Bjørgvin fengsel.
 • 12 millioner kroner til helsefaglig bemanning ved nasjonal forsterket felleskapsavdeling ved Ila fengsel- og forvaringsanstalt for innsatte med sterk aggressiv adferd og psykiske lidelser.
 • 13,1 millioner kroner til å gjennomføre et forsøk med heroinassistert behandling i Oslo og Bergen. Forsøket varer fra 2020 til 2025. De totale kostnadene i hele perioden er beregnet til om lag 280 millioner kroner.
 • Øke bevilgningen med 54 millioner kroner til Opptrappingsplan mot vold og overgrep.
 • 1,5 millioner kroner til å starte et arbeid for å utvikle tverrfaglige og oppsøkende team for barn og unge med sammensatte hjelpebehov.
 • 84 millioner kroner for å styrke arbeidet med et nasjonalt, «standardisert språk» i de elektroniske journalsystemene.
Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.