Støtter endringer i barnevernloven

Norsk Psykologforening støtter regjeringens forslag om å dempe betydningen av biologi når det skal avgjøres hvem som er best egnet til ta omsorg for barn. Forslaget fremgår av Stortingsproposisjon 106 L som ble fremlagt i første halvdel av april.

Hovedideen bak regjeringens forslag til endringer barnevernloven er at det biologiske prinsippet ikke skal hindre barn i å vokse opp i omgivelser som trygger barnet. Denne holdningen støttes av Psykologforeningen som mener «Utviklingsfremmende tilknytning» bør innføres som førende prinsipp når det skal vurderes hva som er barnets beste i barnevernssaker.

Sentralt i vurderingen av hvem skal ha omsorgsrett. blir da hvorvidt tilknytnings- og relasjonskvaliteten mellom omsorgspersonene og barnet hindrer eller fremmer barnets utvikling, mener Psykologforeningen.

Gå til Prop. 106 L (2012-2013) Endringer i barnevernloven

Gå til Psykologforeningens høringsuttalelse.

Proposisjonen som nå er lagt fram bygger på Raundalen-utvalgets utredning om det biologiske prinsipp i barnevernet

Utvalget anbefaler at tilknytningskvalitet skal være et grunnleggende vurderingstema i alt arbeid innen barnevernet. De foreslår at dette tillegges avgjørende vekt i beslutningsprosesser om bosted, samvær og tilbakeføring i barnevernssaker. Videre tilrår utvalget altså å innføre et nytt prinsipp kalt «utviklingsstøttende tilknytning». Utvalget foreslår også:

  • tiltak for å bedre foreldrenes omsorgskompetanse
  • at tiltak i barnevernet i større grad skal være målrettede, virksomme og kunnskapsbaserte
  • utvidet adgang for fylkesnemnda å pålegge hjelpetiltak
  • klare retningslinjer for omsorgsovertagelse samvær, og tilbakeføring av barn
  • økt bruk av adopsjon som barneverntiltak
  • bedre oppfølging av foreldre med omsorgsoverdratte barn
  • å øke kulturforståelse i barnevernet
  • sterkere vern av det ufødte barn
  • mer forskning på barnevernfeltet

Gå til NOU 2012:5 Bedre beskyttelse av barns utvikling.

Emneord: barn og unge

Developed by Aplia and ABC Data - Powered by eZ Publish - Om informasjonskapsler

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.